1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Všeobecné obchodné podmienky

§1 Predávajúci:

Autosklo AWS s.r.o.

IČO:        36633534

DIČ:        2021918932

IČ-DPH: SK2021918932

§2 Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

§3 Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.autoskloaws.sk

§4 Objednávka

Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia na email kupujúceho počas procesu objednávky na internetovom obchode.

§ 5 Storno objednávky

Objednávku je možné kedykoľvek zrušiť telefonicky (047 5634388), alebo emailom na adresu predávajúceho ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) bez udania dôvodu v prípade, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu podmienok dodania tovaru uvádzaných na stránke internetového obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v registračnom formulári a pri objednávke tovaru nepravdivé a zavádzajúce informácie. V prípade, že objednaný tovar z dôvodu náhleho vypredania skladových zásob nie je možné dodať, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup pri objednávke.

§ 6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siemich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

§7 Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar označený s dostupnosťou do 24 h v nasledujúci pracovný deň od objednávky. Označenia dostupnosti v dňoch sa vzťahujú na pracovné dni. Miesto odberu - dodacia adresa tovaru je stanovená kupujúcim v procese objednávky a je možné určiť i inú adresu ako fakturačnú. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru a dodací list. V prípade lezeckých potrieb, bude vystavený aj certifikát pre audit pre výškové práce.

§ 8 Cena dopravy

Štandarný spôsob dopravy tovaru je prostredníctvom DPD. Cena za dopravu a balné sa Vám zobrazí po pridaní tovaru do košíka a kliknutí na košík.

§ 9 Záruka

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak (5 rokov a podobne). Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry. Doručiť tovar predávajúcemu je možné osobne alebo poštou na adresu prevádzky v Rim. Sobote.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

§ 10 Ochrana osobných údajov

Kupujúci v procese objednávky vypĺňa registračný formulár v ktorom uvádza najmä svoje meno, adresu, email a ďalšie dobrovoľné údaje (v prípade právnickej osoby aj údaje firmy). Tieto údaje sú uložené v databázach potrebných pre spracovanie objednávky. Potvrdením registrácie v procese objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracúvaním týchto údajov za účelom vybavenia objednávky podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je možné kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz týchto údajov z databázy a predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje tretej osobe okrem dopravnej spoločnosti. Predávajúci môže využiť registračné údaje pre zasielanie noviniek a iných informácií týkajúcich sa internetového predaja registrovaným užívateľom až do odvolania registrovaného užívateľa.

§ 11 Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky.

§ 12 Ográn dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica